Bold Advisory s.r.o. – Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádí podrobnosti o osobních údajích, které od Vás shromažďujeme, o tom, jak s nimi nakládáme, jak k nim máte zajištěný přístup a s kým mohou být sdíleny.

Kontaktní údaje naší organizace (správce):

Bold Advisory s.r.o. IČO: 07214901 zapsaná v OR: C 296879 vedená u Městského soudu v Praze sídlem: Karlínské náměstí 235/13 186 00

Email společnosti: ahoj@gdpr365.cz

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji?

Osobní údaje zpracováváme výlučně pro účely, pro které jsou shromažďovány. Účel závisí na tom, zda používáte pouze naše webové stránky anebo zda navíc využíváte i naše služby. Pro využívání našich služeb vyžadujeme předchozí registraci a poskytnutí některých z Vašich osobních údajů. Tyto osobní údaje budeme používat pro poskytování našich služeb resp. pro plnění smlouvy s Vámi.

Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje použít k souvisejícím účelům, zejména (nikoliv výlučně) pro účely marketingu a komunikace s Vámi, a to za předpokladu, že k tomu máme Váš souhlas anebo jiný právní důvod.

Je-li subjektem údajů náš zákazník / klient zpracováváme osobní údaje pro účely, na základě právních důvodů, a po doby, které jsou uvedeny níže.

Účel zpracování                                                                  Právní základ                                                                                          Doba uchování

komunikace, marketing a zpravodajství                         čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas subjektu údajů                      dokud není odvolaný souhlas

zákaznická podpora  služeb                                             čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – smlouva se subjektem údajů            dokud není ukončeno poskytování

prodej a distribuce produktů a služeb                             čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – smlouva se subjektem údajů           dokud není ukončená smlouva

Maintain a do-not-contact list                                          čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem naší organizace     2 roky

(soulad s právními předpisy)

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Rozsah shromažďovaných osobních údajů závisí na tom, zda pouze navštěvujete naše webové stránky anebo zda využíváte naše služby. Pro návštěvu našich webových stránek není z Vaší strany potřeba aktivně uvádět žádné osobní údaje. Váš prohlížeč však automaticky přenáší některé osobní údaje k nám, například datum a čas načtení naší webové stránky, typ a nastavení Vašeho prohlížeče, Váš operační systém, poslední Vámi navštívenou webovou stránku, přenášené údaje, stav přístupu a Vaši IP adresu.

Při využití našich služeb požadujeme uvedení některých z Vašich osobních údajů pro účely poskytnutí služby, resp. plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší organizací.

Shromažďujeme tyto osobní údaje:

  • informace o poloze
  • jméno
  • online identifikátory
  • telefonické spojení
  • bankovní spojení
  • důvěrná korespondence
  • email, sociální sítě

Vaše osobní údaje shromažďujeme z následujících nepřímých zdrojů

Typ subjektu údajů                                     Typ osobních údajů                           Jméno nepřímého zdroje

zákazník / klient                                          bankovní spojení                               Comgate

S kým můžeme Vaše osobní údaje sdílet?

Pro zachování a zkvalitnění úrovně našich služeb může být potřebné sdílet Vaše osobní údaje s našimi dodavateli, jinými správci anebo (za určitých okolností) i s orgány veřejné moci. Můžeme být např. povinni poskytnout Vaše osobní údaje k žádosti soudu, policie nebo jiného orgánu veřejné moci. Kdykoliv to bude možné, budeme takový postup s Vámi předem konzultovat a v zájmu ochrany Vašeho soukromí zajistíme předání pouze nezbytného minima Vašich osobních údajů ve vztahu k požadovanému účelu.

Osobní údaje předáváme následujícím organizacím a do následujících zemí:

Typ subjektu údajů                                                           Název organizace                                                                                Typ

zákazník / klient                                                                Administration & Support Services                                                   Zpracovatel

zákazník / klient                                                                Amazon Web Services                                                                        Zpracovatel

zákazník / klient                                                                Comgate                                                                                                Zpracovatel

zákazník / klient                                                                Marketing Automation Services                                                        Zpracovatel

zákazník / klient                                                                Support & Helpdesk                                                                             Zpracovatel

zákazník / klient                                                                Xero                                                                                                        Zpracovatel

Nachází-li se zpracovatel nebo správce v zemi mimo EU, využijeme nezbytné bezpečnostní opatření k ochraně předávaných osobních údajů, jako např. potvrzení, zda EK schvaluje převody do dotčené cílové země, zda je třeba použít vzorové smlouvy EK nebo (jde-li o interní převod uvnitř naší organizace) závazek k dodržování přijatých podnikových pravidel. Podrobnosti o těchto bezpečnostních opatřeních Vám poskytneme na dotaz.

Jak o osobní údaje pečujeme?

Objem shromažďovaných osobních údajů omezujeme na nezbytné minimum ve vztahu k příslušnému účelu zpracování (viz výše). Veškeré naše nosiče informací (ať fyzické nebo elektronické) řádně zabezpečujeme proti neoprávněnému přístupu, poškození, ztrátě nebo zničení a toto zabezpečení průběžně kontrolujeme. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou ve vztahu k příslušnému účelu (viz výše), a tuto dobu překračujeme pouze, je-li to potřebné pro vypořádání Vaší žádosti anebo ze zákonných důvodů. Pokud Vaše osobní údaje uchováváme pro historické nebo statistické účely, zajistíme, aby nadále nemohly být využity k jiným účelům. Po celou dobu uchovávání Vašich osobních údajů ve spolupráci s Vámi usilujeme o zachování jejich správnosti a přesnosti.

Jakým způsobem je zajištěn Váš přístup k osobním údajům?

Máte právo na přístup k o Vás zpracovávaným osobním údajům. Dále, je-li některý z těchto údajů nesprávný, můžete žádat o jeho opravu. Je-li to vzhledem k účelům zpracování vhodné, můžete požadovat doplnění neúplných údajů. Konečně, používáme-li Vaše údaje v rozporu s právními předpisy, můžete žádat o omezení či ukončení takového používání popř. o výmaz či jinou likvidaci dotčených osobních údajů.

Přejete-li si zjistit, jaké osobní údaje o Váš zpracováváme, můžete požádat o sdělení prostřednictvím našich webových stránek.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte také právo požadovat jejich předání jinému poskytovateli služeb.

Tam, kde je ke zpracování osobních údajů potřebný Váš souhlas, máte právo takový souhlas kdykoliv odvolat. Pokud tak učiníte, přestaneme Vaše osobní údaje používat, aniž by to však ovlivnilo zákonnost jejich dřívějšího zpracování na základě odvolaného souhlasu (tedy před jeho odvoláním).

Náš dozorový orgán:

Máte právo podat stížnost k našemu dozorovému orgánu, který naleznete na zde uvedené adrese: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm pro Českou republiku.